Týmto udeľujete,
MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH zubné ambulancie SYDENT, so sídlom Dlhé diely III. 3585/1, 841 04, adresa prevádzky zubných ambulancií SYDENT je Björnsonova ulica č. 13, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 517 44 872, na základe rozhodnutia BSK 06847/2018/ZDR/3, teda fyzická osoba, ktorá bude spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.
Dotknutou osobou ste Vy ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané alebo ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú.
Toto poučenie vysvetľuje ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.
Vaše osobné údaje sú spracúvané na nasledujúce účely:
- odpovede na Váš dopyt v zaslanom kontaktnom formulári,
- za účelom objednania sa na stomatologický zákrok;
Vaše osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom softvérového programového vybavenia SOSw, ku ktorému majú prístup všetci zamestnanci prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje, v súvislosti s poskytnutím stomatologickej starostlivosti, môžu byť zdieľané najmä s zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou, orgánmi verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, bankami, komerčnými poisťovňami, kontrolnými orgánmi verejnej moci, poskytovateľmi právnych služieb, ako aj inými inštitúciami a orgánmi, ktorých súčinnosť je potrebná z hľadiska plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ zároveň spolupracuje s rôznymi externými subjektmi, ktorých súčinnosť je nevyhnutná k riadnemu poskytnutiu služieb, s ktorými zdieľa osobné údaje pacienta. Ide najmä o zubné laboratóriá, poskytovatelia servisu softvérového a technického vybavenia prevádzkovateľa, resp. iné tretie subjekty, ktorých súčinnosť je nevyhnutná k riadnemu poskytnutie služieb prevádzkovateľom.

Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu nie sú zdieľané so žiadnymi tretími subjektmi.
Vaše osobné údaje nebudú prenesené mimo územia Slovenskej republiky.
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s bezpečtnostnými pravidlami prevádzkovateľa. Povinné je zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.
Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak by ste mali záujem o vydanie potvrdenia, resp. kópiu niektorých alebo všetkých Vašich osobných údajov, pošlite nám Vašu požiadavku poštou na adresu: MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH, Björnsonova 13, 811 05 Bratislava, resp. môžete nás o potvrdenie alebo kópiu osobných údajov požiadať osobne na adrese prevádzky zubných ambulancií. Zároveň máte právo kedykoľvek požiadať o výmaz Vašich osobných údajov, či už osobne, alebo poštou na adresu: MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH Björnsonova 13, 811 05 Bratislava.
V prípade, ak už nemáte záujem, aby Vaše osobné údaje v zmysle udeleného súhlasu boli naďalej spracúvané, ale zároveň máte záujem, aby boli spracúvané niekým iným, môžete nás požiadať o vydanie poskytnutých osobných údajov osobne, alebo poštou na adresu: MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH, Björnsonova 13, 811 05 Bratislava.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek, osobne, prostredníctvom e-mailu na: sydent@sydent.sk alebo poštou na adresu: MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH, Björnsonova 13, 811 05 Bratislava.
V prípade, ak sa domnievate, že Vaše práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané za takým účelom ako bolo dohodnuté, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH môže používať na svojej webovej stránke www.sydent.sk súbory cookies. Súbory cookies sú textové súbory pozostávajúce z radu čísel a písmen, ktoré sa ukladajú na pevný disk Vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača a zároveň dokážu jednoznačne identifikovať Váš počítač a Vašu IP adresu.
MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH zubné ambulancie SYDENT, môže využívať súbory cookies pri analýze použitia webových stránok nástrojom Google Analytics. Účelom je štatistická analýza webových stránok.

Týmto potvrdzujete, že ste osobné údaje poskytli slobodne ako aj to, že ste boli včas a riadne informovaný o spracovávaní osobných údajov, o práve na prístup k osobným údajom a práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov tak, ako stanovuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR: Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a Smernice EÚ 2016/680.